Phần mềm quản lý bán hàng| Phần mềm quản lý nhà hàng| Máy in

Số hỗ trợ kỹ thuật 24/24: 0944.772.111 | Số khiếu nại dịch vụ: 0944.773.111
ATO

Tin hoạt động ATO

Trang chủ    Tin tức - Sự kiện    Tin hoạt động ATO

Thông báo đề cử ứng cử thành viên HDQT và BKS nhiệm kỳ 2017 - 2020

Công ty Cổ phần Công nghệ ATO sẽ tiến hành tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 vào lúc 8h00 ngày 29 tháng 4 năm 2017.

Do nhiệm kỳ năm 2014-2017 của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty Cổ phần công nghệ ATO đã hết, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 sẽ tiến hành bầu mới Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017-2020.

Theo quy định của pháp luật hiện hành và Điều lệ Công ty cổ phần Công nghệ ATO, việc đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát tuân thủ các điều kiện sau:

I.         Số lượng, tiêu chuẩn điều kiện, quyền đề cử/ứng cử thành viên Hội đồng quản trị

1.        Số lượng thành viên Hội đồng quản trị

Số lượng thành viên Hội đồng quản trị là 05 thành viên.

2.        Tiêu chuẩn, điều kiện để trở thành thành viên Hội đồng quản trị

Căn cứ Điều 151 Luật Doanh nghiệp năm 2014 và Điều 24 Điều lệ Công ty cổ phần Công nghệ ATO sửa đổi bổ sung tháng 4/2016 thì để trở thành thành viên Hội đồng quản trị phải đạt các tiêu chuẩn và điều kiện sau:

-         Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, không thuộc đối tượng không được quản lý doanh nghiệp theo quy định tại khoản 2 Điều 18 của Luật Doanh nghiệp 2014;

-         Là cổ đông cá nhân của Công ty sở hữu ít nhất 10% tổng số cổ phần phổ thông hoặc người khác có trình độ Chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh hoặc trong ngành, nghề kinh doanh chủ yếu của Công ty.

3.        Quyền đề cử, ứng cử thành viên vào Hội đồng quản trị

Khoản 3 Điều 24 Điều lệ công ty quy định: các cổ đông nắm giữ cổ phần trong thời hạn liên tục từ 06 tháng trở lên có quyền gộp số cổ phần của từng người lại với nhau cho đạt tối thiểu 5% số cổ phần có quyền biểu quyết để đề cử các ứng viên vào Hội đồng quản trị, cụ thể như sau:

+ Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 5% đến dưới 10% được đề cử 1 thành viên;

+ Từ 10% đến dưới 30% được đề cử 2 thành viên;

+ Từ 30% đến dưới 50% được đề cử 3 thành viên;

+ Từ 50% đến dưới 65% được đề cử 4 thành viên;

+ Từ đủ 65% trở lên được đề cử đủ số ứng viên.

Trường hợp số lượng các ứng viên Hội đồng quản trị thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, Hội đồng quản trị đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng cử viên hoặc tổ chức đề cử theo một cơ chế do công ty quy định. Cơ chế đề cử hay cách thức Hội đồng quản trị đương nhiệm đề cử ứng cử viên Hội đồng quản trị phải được công bố rõ ràng và phải được Đại hội đồng cổ đông thông qua trước khi tiến hành đề cử.

II.     Số lượng, tiêu chuẩn điều kiện, quyền đề cử/ứng cử thành viên Ban kiểm soát

1.      Số lượng thành viên Ban kiểm soát

Số lượng thành viên Ban kiểm soát Công ty cổ phần công nghệ ATO là 03 thành viên.

2.      Tiêu chuẩn, điều kiện để trở thành thành viên Ban kiểm soát

Căn cứ Điều 164 Luật Doanh nghiệp năm 2014 và Điều 36 Điều lệ Công ty cổ phần Công nghệ ATO sửa đổi bổ sung tháng 4/2016 thì Kiểm soát viên phải có các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây:

-         Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ và không thuộc đối tượng bị cấm thành lập và quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật Doanh nghiệp;

-         Không phải là vợ hoặc chồng, cha đẻ, cha nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột của thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và người quản lý khác;

-         Không được giữ các chức vụ quản lý công ty; không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của công ty;

-         Trong Ban kiểm soát phải có ít nhất một người có chuyên môn về tài chính kế toán. Thành viên này không phải là nhân viên trong bộ phận kế toán, tài chính của công ty và không phải là thành viên hay nhân viên của công ty kiểm toán độc lập đang thực hiện việc kiểm toán các báo cáo tài chính của công ty. Ban kiểm soát phải chỉ định một thành viên là cổ đông của công ty làm Trưởng ban.

3.      Quyền đề cử, ứng cử thành viên Ban kiểm soát

Khoản 2 Điều 36 Điều lệ công ty quy định: các cổ đông nắm giữ cổ phần trong thời hạn liên tục từ 06 tháng trở lên có quyền gộp số cổ phần của từng người lại với nhau cho đạt tối thiểu 5% số cổ phần có quyền biểu quyết để đề cử các ứng viên vào Ban kiểm soát, cụ thể như sau:

+ Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 5% đến dưới 10% được đề cử 1 thành viên;

+ Từ 10% đến dưới 30% được đề cử 2 thành viên;

+ Từ 30% đến dưới 50% được đề cử 3 thành viên;

+ Từ 50% đến dưới 65% được đề cử 4 thành viên;

+ Từ đủ 65% trở lên được đề cử đủ số ứng viên.

Trường hợp số lượng các ứng viên Ban kiểm soát thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, Hội đồng quản trị đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng cử viên hoặc tổ chức đề cử theo một cơ chế do công ty quy định. Cơ chế đề cử hay cách thức Hội đồng quản trị đương nhiệm đề cử ứng cử viên vào Ban kiểm soát phải được công bố rõ ràng và phải được Đại hội đồng cổ đông thông qua trước khi tiến hành đề cử.

III.  Hồ sơ đề cử/ứng cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát

Hồ sơ đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát bao gồm:

1.  Đơn xin đề cử (ứng cử) tham gia Hội đồng quản trị/ Ban Kiểm soát (có mẫu kèm theo);

2.  Bản sao CMND và các giấy tờ, bằng cấp, văn bằng chứng chỉ chứng nhận trình độ văn hóa, trình độ Chuyên môn.

Nếu các cán bộ nhân viên, cổ đông hoặc nhóm cổ đông đủ điều kiện nêu trên có thể đề cử, ứng cử vào Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty theo hồ sơ quy định nêu trên.

Nơi nhận hồ sơ:

Thông tin người nhận: Phạm Viết Thắng

SĐT: 0928.58.88.48                       

Email: vietthang@ato.com.vn

Thời hạn nhận hồ sơ: Trước 14h00, ngày 27 tháng 4 năm 2017.

Hình thức nhận hồ sơ: Nhận hồ sơ trực tiếp hoặc qua email.

Nếu quá thời hạn nêu trên mà Ông Phạm Viết Thắng không nhận được hồ sơ đề cử/ứng cử của các quý vị thì coi như không có ai đề cử/ứng cử vào vị trí thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát. Khi đó Hội đồng quản trị đương nhiệm sẽ xem xét cử người có đủ tiêu chuẩn, điều kiện để ứng cử làm thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát cho nhiệm kỳ mới.    Bookmark and Share
Hỗ trợ

Tp.Hà Nội         024 7300 6077
Tp.Hồ Chí Minh   028 7300 6077 
Tư vấn phần mềm

Tư vấn thiết bị

Mr. Huỳnh - ext: 101
0942 85 80 88
Ms Hương Giang- ext: 203
0928 58 88 18
Tư vấn thiết bị

Tư vấn phần mềm

Mr. Chuyên - ext: 802
0928 58 08 08
Ms Ngọc Hòa- ext: 801
0928 58 58 08
Danh sách đối tác
Khách hàng tiêu biểu
1. Nhà hàng Nét Huế
2. Nhà hàng Trống đồng Đông Sơn
3. Trung tâm chiếu phim Quốc Gia 
4. Hệ thống thời trang Emspo
5. Công ty Ô mai Hồng Lam
6. Chuỗi cửa hàng thực phẩm sạch Bác Tôm
7. Mỹ phẩm Cẩm Tú
8. Công ty TNHH Laforce Việt Nam
9. Công ty TNHH lock & lock
10. ACECOOK Viet Nam
.......